ANBI

De Stichting Open Arms is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is opgenomen in het register van de Belastingdienst.

Giften aan Open Arms zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

Stichting Open Arms

Kamer van Koophandel 24475721

Bankrekening NL45 ABNA 0436 2414 39

Postadres: Zernikestraat 3, 2912 BL Nieuwerkerk aan den IJssel

RSIN nummer: 8214.58.838

 

Doelstelling

  1. Open Arms heeft als doel: 
    • het opzetten en uitvoeren van activiteiten en projecten met een christelijk (identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet identiteitsgebonden), gericht op inwoners van de deelgemeente Prins Alexander (Rotterdam - NL)
    • en verder alles wat met het vorenstaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ten behoeve van het algemeen belang.
  2. Open Arms beoogt het doel te bereiken door middel van het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van de Stichting in de deelgemeente Prins Alexander (Rotterdam - NL) zoals hiervoor omschreven bij punt 1 en door het werven van bijdragen van derden.
  3. Open Arms zal de verworven middelen zo veel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan zo min mogelijk overheadkosten verbonden zijn.
  4. Open Arms beoogt niet het maken van winst.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Open Arms bestaat uit mevrouw C. van der Poel, mevrouw M. Wiegers en de heer E.W. van der Poel. Voor ons vierde bestuurslid is er een vacature.

Beloning

Bestuursleden en vrijwillige medewerkers van de Stichting Open Arms ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van hun functie. Deze vergoeding wordt alleen verstrekt voor gemaakte, onvermijdbare kosten die reëel aantoonbaar zijn. Voor medewerkers die in loondienst zijn bij Open Arms wordt de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland' gevolgd.

 

Verantwoording

Financiële verantwoording van het meest recente kalenderjaar:

En van het daaraan voorafgaande jaar: