Privacy-reglement

Privacy statement Open Arms
Stichting Open Arms – is actief in de voormalige deelgemeente Rotterdam Alexander, waar zij goed nieuws wil zijn voor buurtgenoten van het Lage Land. Door het bieden van ontmoetingsplekken, praktische hulp en ondersteuning. Zij verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
* de door donateurs, cliënten, relaties, medewerkers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
* data verkregen naar aanleiding van jouw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
Open Arms houdt een administratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een bijeenkomst van Open Arms hebben bezocht, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken zijn, maar geen donateur zijn.
Open Arms is een stichting in Het Lage land waar zij goed nieuws wil zijn voor buurtgenoten van het Lage Land. Door het bieden van ontmoetingsplekken, praktische hulp en ondersteuning. Het werk van Open Arms wordt gefinancierd door giften van donateurs, kerken en subsidies. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum) om je gericht te kunnen informeren over ons werk en om je te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, bijeenkomsten of acties en wanneer je, je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens blijven bewaard tot twee jaar nadat de betrokkene zijn/haar relatie met Open Arms heeft beëindigd; na het verstrijken van die termijn worden de gegevens gewist.
Open Arms verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over etniciteit, biometrische gegevens, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of lidmaatschap van kerken, politieke partijen of vakbonden.
Foto’s en film/video-opnamen waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht worden alleen met toestemming van betrokkenen verwerkt.
Open Arms heeft een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt jouw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de secretaris van Open Arms: 010 30 40 125 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@openarms.nl.
Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Open Arms is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de secretaris van Open Arms, Koerillen 6, 2904 VL Capelle aan den IJssel.

E-mail
Wanneer je als abonnee van een nieuwsbrief, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Open Arms hebt verstrekt, wordt je per e-mail geïnformeerd, om je op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.
Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je op elk moment afmelden bij de secretaris van Open Arms, telefonisch: 010 30 40 125 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@openarms.nl.

Contact met donateurs en relaties
Open Arms informeert haar donateurs en relaties over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de Open Arms te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website
Open Arms maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging
Open Arms heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
Open Arms houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vind je aan het eind van dit document.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Stichting Open Arms
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Koerillen 6 2904 VL Capelle aan den IJssel Telefoon: 010 30 40 125
Kamer van Koophandel: 24475721 E-mail: info@openarms.nl

Je ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Privacy beleid Stichting Open Arms, versie: 29 april 2018.

Contact

Vragen? Meer informatie? Aanmelden voor een activiteit? Neem contact op met Henk den Breejen (opbouwwerker).

Email: henkdenbreejen@openarms.nl
Telefoon: 06-2633 0860