Privacy-reglement

Privacy statement Open Arms.

Als Stichting Open Arms zijn wij actief in Rotterdam Alexander, waar wij goed nieuws willen zijn voor buurtgenoten van Het Lage Land door het bieden van ontmoetingsplekken, praktische hulp en ondersteuning. Wij verwerken persoonsgegevens en andere informatie in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden ieders privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Deze gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Over welke gegevens gaat het?

Dit privacy statement geldt voor ons gebruik van:

  • Alle door donateurs, cliënten, relaties, medewerkers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke gegevens
  • Alle informatie die we hebben verkregen door het bezoeken en gebruiken van onze website.

De verzameling en verwerking van onze gegevens.

Open Arms houdt een administratie bij waarin ook persoonsgegevens van donateurs en relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een bijeenkomst van Open Arms hebben bezocht, die maatschappelijke ondersteuning (hebben) ontvangen, die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of die als vrijwilliger bij één van onze programma’s betrokken zijn.

Het werk van Open Arms wordt gefinancierd door giften van donateurs, kerken en subsidies. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en u te kunnen vragen om financiële ondersteuning daarvan.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, voor een bijeenkomst of een actie en bij aanmelding als donateur of vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldingsformulier of een telefoongesprek.

Financiële informatie en persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doelen. Alle gegevens blijven bewaard tot twee jaar na de beëindiging van uw persoonlijke relatie met Open Arms; na afloop van die twee jaar worden uw gegevens gewist.

Open Arms verwerkt geen bijzonere persoonsgegevens, zoals informatie over etniciteit, biometrische kenmerken, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of lidmaatschap van kerken, politieke partijen en vakbonden.

Foto’s, films en video-opnamen waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht, worden alleen met toestemming van de betrokkenen gebruikt.

Gegevens inzien, verwijderen of wijzigen.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd en desgewenst kunt u deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt dit tijdens kantooruren telefonisch doorgeven via  010 3040125, of per e-mail via info@openarms.nl of per brief aan de secretaris van de Stichting Open Arms, Zernikestraat 3, 2914 BL Nieuwerkerk aan den IJssel. Open Arms is verplicht altijd een legitimatiebewijs te vragen, voordat we u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

E-mail.

Wanneer u als abonnee van een nieuwsbrief, als donateur of als aanvrager van informatie uw e-mailadres aan Open Arms hebt verstrekt, dan gebruiken wij ook e-mail om u op de hoogte te brengen van ons werk en de behaalde resultaten en voor eventuele verzoeken om een financiële bijdrage. Ons registratiesysteem maakt het mogelijk selecties aan te maken, waarmee we specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen, meldt u dit dan aan de secretaris van de Stichting Open Arms; telefonisch: 06 11 39 61 20 of per e-mail: info@openarms.nl.

Contact met donateurs en relaties.

Open Arms informeert donateurs en relaties over alle activiteiten door middel van bladen, e-mail, post, telefoon en sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Open Arms te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website.

Open Arms maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging.

Open Arms heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Alle persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die daar door hun functie bevoegd toe zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruik voor de doelen waarvoor ze zijn verkregen of voor daarmee verenigbare doelen.

Vragen over privacybeleid.

Open Arms houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Hebt u vragen over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zie de contactgegevens hieronder.

Contact.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Stichting Open Arms t.a.v. de functionaris gegevensbescherming

Zernikestraat 3, 2914 BL, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Telefoon: 06 11 39 61 20; E-mail: info@openarms.nl

Kamer van Koophandel: 24475721.

Binnen 10 werkdagen ontvangt u antwoord. Verder kunt u – als u dat wilt - bij de Autoriteit Persoonsgegevens altijd een klacht indienen over het gebruik van uw gegevens.

Privacybeleid Stichting Open Arms, versie 1 september 2019.

 

Contact

Vragen? Meer informatie? Aanmelden voor een activiteit? Neem contact op met Henk den Breejen (opbouwwerker).

Email: henkdenbreejen@openarms.nl
Telefoon: 06-2633 0860