ANBI norm

De stichting Open Arms voldoet aan de ANBI norm.

Stichting Open Arms
Kamer van Koophandel 24475721
Bankrekening NL45 ABNA 0436 2414 39

Postadres:
Koerillen 6
2904 VL Capelle aan den IJssel

  1. De Stichting Open arms heeft ten doel: 
    1.  het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijk (identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet identiteitsgebonden), gericht op personen woonachtig in deelgemeente Prins Alexander (gemeente Rotterdam); en 
    2. zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ten behoeve van het algemeen belang.
  2. De Stichting  Open arms tracht het doel te bereiken door middel van het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van de Stichting in de deelgemeente Prins Alexander (gemeente Rotterdam) zoals hiervoor omschreven bij punt 1 en door het werven van bijdragen van derden.
  3. De Stichting Open arms zal de gelden zo veel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan zo min mogelijk overheadkosten verbonden zijn.
  4. De Stichting Open arms beoogt niet het maken van winst.

Het Bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. De voorzitter, penningmeester en de secretaris worden benoemd door de Kerkenraad van de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder. De overige leden worden door het Bestuur benoemd. De huidige voorzitter is dhr. B. van Ieperen en de secretaris/penningmeester dhr. E.W. van der Poel.

Financiële verantwoording

Voorgaande jaren

Contact

Vragen? Meer informatie? Aanmelden voor een activiteit? Neem contact op met Henk den Breejen (opbouwwerker).

Email: henkdenbreejen@openarms.nl
Telefoon: 06-2633 0860