ANBI erkend

De Stichting Open Arms is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is opgenomen in het register van de Belastingdienst. Giften aan de Stichting Open Arms zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

 

Stichting Open Arms

Kamer van Koophandel 24475721

Bankrekening NL45 ABNA 0436 2414 39

Postadres:
Zernikestraat 3
2912 BL Nieuwerkerk aan den IJssel

Het RSIN nummer van de Stichting Open Arms is 8214.58.838

 

  1. De Stichting Open Arms heeft ten doel: 
    • het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijk (identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet identiteitsgebonden), gericht op personen woonachtig in deelgemeente Prins Alexander (gemeente Rotterdam); Nl
    • zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ten behoeve van het algemeen belang.
  2. De Stichting  Open Arms tracht het doel te bereiken door middel van het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van de Stichting in de deelgemeente Prins Alexander (gemeente Rotterdam) zoals hiervoor omschreven bij punt 1 en door het werven van bijdragen van derden.
  3. De Stichting Open Arms zal de gelden zo veel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan zo min mogelijk overheadkosten verbonden zijn.
  4. De Stichting Open Arms beoogt niet het maken van winst.

 

Het bestuur van de Stichting Open Arms bestaat uit mevrouw C. van der Poel, de heer C. Harinck en de heer E.W. van der Poel.

Bestuursleden en vrijwillige medewerkers van de Stichting Open Arms ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van hun functie. Deze vergoeding wordt alleen verstrekt voor gemaakte, onvermijdbare kosten die reëel aantoonbaar zijn.

Voor medewerkers die in loondienst zijn bij de Stichting Open Arms wordt de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland' gevolgd.

 

Financiële verantwoording

Voorafgaande jaar: 

Contact

Vragen? Meer informatie? Aanmelden voor een activiteit? Neem contact op met Henk den Breejen (opbouwwerker).

Email: henkdenbreejen@openarms.nl
Telefoon: 06-2633 0860